Христос възкръзна! Cristo è risorto!

Христос възкръзна! Cristo è risorto!

Исус Христос (бежанец дошел от небето, роден в една пещера защото няма място за него между нас, бичуван, изгонен от градът и разпнат на кръста от нас, погребван от нас както пръстепник) възкръзна! Честито на него!!!

Дано да има възкръсение и за нас, бежанци търсещи закрила, болни търсещи здраве, невинни търсещи справедливост, мъченици търсещи памет, бедни търсещи милосърдие, безработници търсещи достойна работа, овца търсещи пастир, самотни търсещи приятели. Дано.

Дано за нас, които продължаваме нашето постно време през тази плачебна долина, да цефтят семената на възкресението, семената на надеждата. Специално във Белене и във България.

отец Паоло Кортези, енорист на Католическата Общност в град Белене


Gesù Cristo (un migrante venuto dal Cielo, nato in una stalla perchè non c'era posto per lui tra di noi, flagellato, cacciato dalla città ed inchiodato alla croce da noi, sepolto da noi come un criminale) è risorto! Auguri a Lui!!!

Voglia Dio che ci sia una resurrezione anche per noi, migranti che cerchiamo protezione, malati che cerchiamo salute, innocenti che cerchiamo giustizia, martiri che cerchiamo memoria, poveri che cerchiamo misericordia, disoccupati che cerchiamo un degno lavoro, pecore che cerchiamo un pastore, persone sole che cerchiamo amici. Voglia Dio!

Voglia Dio, per noi che continuiamo la nostra quaresima in questa valle di lacrime, che fioriscano i semi della resurrezione, i semi della speranza. Specialmente a Belene ed in Bulgaria.

padre Paolo Cortesi, parroco della Comunità Cattolica di Belene