Петиция в подкрепа на Паоло Кортези, свещеник в гр. Белене

Петиция в подкрепа на Паоло Кортези, свещеник в гр. Белене

Петиция в подкрепа на Паоло Кортези

Petizione di sostegno a p. Paolo Cortesi

(Sotto, dopo il bulgaro, è anche in italiano)

Водени от разбирането, че демокрацията е споделяне на отговорности и права между държавните институции и гражданите, фондация „Истина и памет”* и подписалите тази петиция изразяват подкрепата си към Паоло Кортези, енорийски свещеник в гр. Белене, ректор на светилището на блажен Евгений Босилков в гр. Белене и ръководител на Културен дом „Евгений Босилков – Белене”.

Отец Кортези извършва активна духовна, социална, културна, просветителска и обществено полезна дейност не само в поверената му енория, а и в цялата България (виж подробно инициативите му в приложението след петицията).

Той работи за утвърждаването в българското общество на общочовешки ценности като морал, справедливост, толерантност, състрадание, солидарност, милосърдие и съпричастност към съдбата на хора в нужда, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност.

Отец Кортези има съществен принос за съхраняването на паметта за жертвите на тоталитарните режими през ХХ век, в това число и на комунистическия режим в България (1944-1989).

Ние, подписалите петицията, категорично подкрепяме отец Паоло Кортези като духовен водач в своята енория и личност с ясна гражданска позиция. Остро осъждаме безпочвените и неоснователни обвинения към него и опитите да бъде застрашен живота му.

Изразяваме своето несъгласие с преднамереното насаждане на страх, омраза, етническа и религиозна нетърпимост в обществото, както и с пасивността на институциите в България към случая със семейство Албакри.

Безрезервната ни подкрепа за отец Кортези е и признание за високата ни оценка на неговите принос и ролята за развитието на българската демократична култура. Настояваме той да продължи да изпълнява своята мисия в България, както го е правил досега.


Приложение:


Дейността на отец Паоло Кортези в България


Отец Кортези пристига в България през декември 2010 г. и оттогава развива активна духовна, социална, културна, просветителска и обществено полезна дейност в поверената му енория, както и в България.

Принадлежащ към Ордена на Пасионистите той е достоен последовател на духовници като родения и служещ в Белене епископ монсеньор блажен Евгений Босилков, извършващ подобна широка дейност в ползва на обществото през първата половина на ХХ век.

През 2014 г. той инициира Граждански комитет за изграждането на Парк-мемориал на мястото на бившия комунистически концлагер „Белене” на остров Персин и дава тласък за реализирането на тази идея. България е единствена страна в Централна и Източна Европа, преживяла комунистическа диктатура, която няма подобен мемориал.

През 20142015 и 2016 г. той и вдъхновените от него доброволци организират провеждането на годишните поклонения в памет на жертвите на комунизма на „Белене”, в които участие взимат хиляди граждани, както и представители на местна, законодателната и президентската власти. Отец Кортези е в основата на създаването на фондация „Остров Белене”, чиято цел е изграждането на Парк-мемориала.

През есента на 2014 г. отец Кортези организира в гр. Белене първата по рода си Кръгла маса „Свидетели на вярата през комунистическия режим”, в която участват представители на всички християнски деноминации в България.

От 2014 г. насам съдейства на стотици граждани от България и чужбина при посещенията им в бившия лагер „Белене”, като по този начин поклоненията в памет на жертвите на комунистическия режим се превръщат в постоянна практика.

Отец Кортези организира поклоннически групи на ученици и граждани от Италия в бившия лагер „Белене”. Учениците са включени и в социална програма за подпомагане на бедните и самотни възрастни жители на гр. Белене.

Съавтор е на изложбата „Памет за концлагера „Белене” (2015), която предстои да прерасне в пътуваща изложба. 

Забележителна е работата му с младите хора не само по духовна линия, но и в културната и социалната област. Той е ръководител на самодейната театрална група към католическата църква в гр. Белене, в която участват ученици от 9 до 12 клас от крайдунавския град. От есента на 2015 г. театралната трупа поставя в страната пиесата „Сами сред вълци”, посветена на убитите от комунистическия режим през 1952 г. католически духовници епископ Евгений Босилков и свещениците Камен Вичев, Павел Джижов и Йосафат Шишков, които папа Йоан Павел Втори провъзгласени за блажени през 1998 г.

Отец Кортези активно участва в обществения дебат за необходимостта от преосмислянето на тоталитарното минало, лектор е в множество конференции и форуми, посещава други граждански инициативи в страната, свързани с почитане на жертвите. Показателно за високата оценка на тази негова дейност е награждаването му от държавния глава Росен Плевнелиев с Почетния знак на президента за приноса му „за предаването на знанието за тоталитарното минало и всеотдайната работа за почитане на паметта на жертвите на комунистическия режим” (декември 2016 г.).

Отец Кортези е известен с организирането и откриването на първия паметник на Св. папа Йоан Павел Втори в България (Белене, ноември 2014 г.).

Той съдейства да заработи за първи път след над 20-годишно прекъсване фурна за производство на хляб в гр. Белене, инициирайки дарения от Италия (октомври 2015 г.).

През февруари 2017 г. той прави постъпки за приютяването в гр. Белене на законно пребиваващо в България мирно семейство бежанци от Сирия. Следват анонимни заплахи срещу живота на свещеника. За този хуманен жест той е атакуван персонално. В крайна сметка бежанците се отказват да останат в града след манипулации, извършени от група провокатори, сеещи омраза и страх, връх на които са истеричните крясъци на „патриот”, загърнат в руско знаме. В резултат на създалото се напрежение отец Паоло Кортези е принуден да се върне в Италия.


* Фондация „Истина и памет” работи за повишаване на осведомеността на обществото за комунистическия режим в България и неговите престъпления. Тя е основана през март 2016 г. от журналиста Христо Христов. Членове на Управителния съвет са историкът проф. Евелина Келбечева, Георги Михайлов - историк и юристът Александър Кашъмов. 

Guidati dalla convinzione che democrazia è una condivisione dele responsabilità e dei diritti tra istituzioni statali e citadini, noi di fondazione “Verità e memoria” e tutti gli iscritti in questa petizione, esprimiamo il nostro sostegno nei confronti di padre Paolo Cortesi, Parroco in Belene, Rettore di Santuario Beato Eugenio Bossilkov e direttore di Centro Culturale “Eugenio Bossilkov”.
Padre Cortesi svolge intensa attività spirituale, sociale, culturale, educativa e didattica non solo in parrocchia, a lui affidata, ma anche in tutta la Bulgaria (come puoi vedere nell'alegato con le sue iniziative alla fine della petizione).
Padre Cortesi si impegna a sostenere, in società bulgara, i principali valori umani: la morale, la giustizia, la toleransa, la carita, la solidarieta, la compassione, l’empatia con la sorte dell’uomo nel bisogno, di ogni razza e religione.
 
Noi, firmatari della Petizione, sosteniamo completamente padre Paolo Cortesi come guida spirituale di sua Parrocchia e cittadino con virtù ed ateggiamenti chiari e decisi.
Condanniamo duramente tutte le accuse infondate e ingiuste nei suoi confronti e tutte le minaccie a sua vita.
Esprimiamo il nostro disacordo con la difusione premeditata di paura, odio, intolleranza etnica e religiosa nella società, e anche con la passivita delle istituzioni bulgare nei confronti della famiglia siriana.
Il nostro pieno sostegno di padre Cortesi è anche un piccolo riconoscimento, da parte nostra, per il suo sforzo e contributo nella crescita della cultura democratica bulgara.  Riteniamo che lui debba continuare a svolgere la sua missione in Bulgaria, come ha fin’ora fatto.
 
Allegato: L’attività di p. Paolo Cortesi in Bulgaria
 
Padre Cortesi è arivato in Bulgaria in ottobre 2010 ed ha intrapreso un’intensa atività spirituale, sociale, culturale, didatica e educativa nella parrocchia, a lui affidata, e in tutta la Bulgaria.
Membro della Congregazione dei Passionisti, segue fino in fondo la loro spiritualità  e è un vero testimone di Beato Eugenio Bossilkov, martire per la fede, nato a Belene, conosciuto con simile stile di vita, aperto agli altri e alla società, nei primi decenni del XX secolo.
Nel 2014 ha fondato un Comitato Civico per costruzione di Parco Memoriale sull'isola Persin, dove è situato l'ex campo di concentramento “Belene” ed ha avviato la realizazione di questo progetto. La Bulgaria è unico paese in Europa Est, rimasto senza tale luogo comemorativo.
In 2014, 2015 e 2016, con l’aiuto di volontari, p. Paolo ha organizzato il pellegrinaggio annuale in onore della memoria delle vittime del comunismo a Belene, dove hanno partecipato migliaia di cittadini, inclusi i rappresentanti del Governo, del Parlamento e della Presidenza della Repubblica.
P. Cortesi ha creato la fondazione “Isola di Belene” con principale scopo:la costruzione di un Parco-Memoriale.
Nell’autunno 2014, p. Cortesi, per la prima volta nella storia, ha organizzato una Tavola Rotonda, con i rappresentanti di tutte le denominazioni religiose in Bulgaria, sul tema: “Testimoni della fede durante il Regime Comunista”.
Dal 2014 in poi accompagna centinaia di bulgari e stranieri durante la loro visita dell’ex-campo di concentramento “Belene”. In questo modo ha trasformato questi pellegrinagi della memoria delle vittime del Regime Comunista in evento tradizionale. Padre Cortesi ha portato sull’isola della morte anche gruppi di studenti italiani, che in seguito sono entrati a far parte di un progetto sociale per l’aiuto delle persone povere e anziane di Belene.
Padre Cortesi è co-autore della mostra “Memoria per il campo di concentramento Belene” (2015), destinata a diventare mostra itinerante.
Straordinario è il suo lavoro con giovani, non solo nell’ambito spirituale ma anche in quello culturale e sociale. P. Cortesi è dirigente del gruppo teatrale giovanile della comunità catolica a Belene. Nell’autuno 2015, il gruppo ha presentato il  spettacolo “Come agnelli tra lupi”, dedicato a quatro martiri della fede bulgari: mons. Eugenio Bosilkov e i preti Kamen Vicev, Yosafat Shishkov, Pavel Djidjov, fucilati dal Regime Comunista nel 1952 e proclamati Beati dal Papa Giovanni Paolo II.
Padre Cortesi ha partecipato ativamente nel dibatito pubblico per la necessità di un ripensamento del passato totalitario. E’ stato anche interlocutore in diverse conferenze e convegni, ha preso parte a diverse iniziative dedicate alla memoria delle vittime innocenti.
Anche il Presidente della Reppublica Rosen Plevneliev ha dimostrato il proprio apprezzamento a p. Paolo, insignendolo con un riconoscimento per il suo contibuto alla “trasmissione sella conoscenza del passato totalitario e il lavoro devoto della memoria delle vittime del regime comunista” (dicembre 2016).
Padre Cortesi è conosciuto anche per inaugurazione del primo monumento Papa Giovanni Paolo II in Bulgaria (Belene, novembre 2014).
In febbraio 2017, padre Cortesi esprime desiderio di ospitare a Belene una famiglia di profughi siriani (con statuto legale e permesso di soggiorno). Iniziano le minaccie di morte. Per il suo gesto umanitario, viene atacato personalmente. La famiglia siriana, piena di paura, dopo aver subito le provocazioni e l’odio di un piccolo gruppo dei “patrioti”, abbandona la città. Padre Paolo Cortesi, a sua volta, a causa della tensione alta, è costretto a tornare in Italia.
 

Per sottoscrivere questa petizione, clicca su questo link:

ПОДПИШЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ.

 
Sulla destra apparerano questi riquadri da riempire:
 
ИМЕ             NOME
ФАМИЛИЯ    COGNOME
ГРАД            CITTA'
ДЪРЖАВА    STATO
ПРОФЕСИЯ  PROFESSIONE
                     E-MAIL (per confermare)
                     COMMENTO: FIRMO PERCHE'....
Дръжте ме в течение за тази петиция   Tenetemi informato sull'evoluzione di questa petizione
Покажи подписа ми публично               Mostra mio nome sulla lista
Poi devi clicare sul pulsante grigio sotto
ПОДПИШЕТЕ ТАЗИ ПЕТИЦИЯ.
Riceverai una mail per conferma.
Devi solo clicare sul link contenuto nella mail, e la tua sotoscrizione è finita. Grazie!