Проповед на о. Павел за XXI неделя A / 2011 г.

Проповед на о. Павел за XXI неделя A / 2011 г.

Скъпи братя и сестри,

Днес Исус е сам с учениците си и им задава един въпрос:

"За кого ме мислят човеците - Мене, Сина Човечески?"

След като чува обърканите отговори на хората, Исус поисква да знае какво мислят и самите апостолите: "А вие за кого Ме мислите?".

Защо Исус задава на тях този въпрос? Той знае какво е в сърцата на хората.

Той го прави за учениците си, за да преразгледат идеите и вижданията си, които имат за него.

"А вие за кого Ме мислите?" - Вие ме познавате отблизо, споделяте живота си с Мен ден и нощ, след като изоставихте домът си, лодката си и дори баща си…

Кой е Исус за учениците? Това е техният Господ и Учител, заради когото изоставиха дома си, оставиха баща си сам в лодката, за да го последват, но те все още са далеч от това да разберат мистерията. Те очакаха Спасителя, Освободителя на Израел и вярата им е трябвало да бъде пречистена от тези човешки очаквания.

Петър дава един прекрасен отговор: "Ти си Христос, Синът на живия Бог",

Петър Го определя благодарение, на  благословението, което има от Христа:

Блажен си, Симоне, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец Ми, Който е на небесата.

Но при продължителен прочит  на този текст, виждаме, че Исус казва, че Той ще бъде заловен и убит, а Петър се бунтува. Исус започва да го гълчи и му казва, че ако той все още мисли като хората, не ще разбере кой е Исус Христос!

А за нас, кой е Исус Христос?

Не е ли Човек , който присъства в живота ни, всеки ден, под всякаква форма или е Човек, който е живял преди две хиляди години ?

Жив ли е днес Исус Христос… или е минало ?

 

Cari fratelli e sorelle,

Gesù è da solo con i suoi discepoli e fa loro una domanda:

"La gente chi dice che io sia?"

Dopo aver udito le risposta confuse della gente,

Gesù vuol sapere cosa pensano gli apostoli: "E voi chi dite che io sia?".

Perché Gesù fa questa domanda? Egli sa benissimo cosa c'è nel cuore della gente.

Lo fa per i suoi discepoli. Perché rivedano le idee che hanno su di lui.

Voi, chi dite che io sia? Voi che mi avete conosciuto da vicino, avete condiviso la mia vita giorno e notte, dopo aver lasciato casa, barca e padre…

Chi era Gesù per i discepoli? Era il loro Maestro e Signore per il quale avevano lasciato casa, barca, padre, per seguirlo, ma erano ancora lontani dall'averne capito il mistero. Si aspettavano ancora un liberatore politico d'Israele e la loro fede doveva essere purificata da queste attese umane.

Pietro dà una stupenda risposta ("Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente") che lo fa definire beato da Gesù stesso: "Beato te Simone, perché né la carne, né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli". 
Ma nel continuato di questo testo Gesù dice che sarà catturato e ucciso, e lo stesso Pietro si ribella. Gesù lo sgrida, e gli dice che continua a pensare come la gente, e che non ha ancora capito chi è Gesù,

E per noi, chi è Gesù Cristo?

E' Colui che è presente nella nostra vita, ogni giorno, o un personaggio qualunque vissuto duemila anni fa e niente più?

 

E' vivo oggi o appartiene al passato?