Проповед на о. Павел за XXII неделя A / 2011 г.

Скъпи Беленчани, миналата неделя чухме откъс от Евангелието, където Петър признава Исус като "Христос, Син на живия Бог."

Скоро след това обаче Петър показва, че не разбира добре какво е казал. Неговата представа за Христос, Месията, предсказан от пророците, по нищо не се различава от господстващото тогава мнение за Месията като политически и военен освободител, мощен лидер, който ще избави народа от потисничеството на режима на римляните и ще възроди древното царство на Давид.

Затова, когато Исус започва да говори открито за своите ученици, че трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада, дори до смърт, Петър отхвърля това, казвайки: "Господи, това никога няма да ти се случи!"

Реакцията на Исус е сред най-суровите, които познаваме: Той го отстранява от себе си, наричайки го Сатана и причината за скандал.

И обяснява това с едно изречение който може да бъде основно правило в живота на всеки вярващ: Петре, "ти не мислиш като Бога, а като човеците."

Ето, вярващ е онзи, който  исли като Бога, тоест доверява Му се  и вижда нещата така, както ги вижда Бог, поради което следва волята му и оценява хората и нещата с неговата мярка.

Вярващият мисли като Бога, винаги се опитва да разбере какво мисли Бог, за да бъде в единство с него, и така да действа според неговата воля.

С други думи, второто четиво днес съдържа една препоръка на Павел към християните от Рим: "Не се съобразявайте с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума, за да различавате волята на Бога: кое е добро, и приемливо и съвършено».

Но как да узнаем волята на Бога? Отговорът е лесен: като следваме собствената си съвест, озарена от Словото; като гледаме онова, което Исус е казал и направил, като живеем в Църквата и се доверяваме та онова, което ни казват  пастирите; като си задаваме въпроса: какво би помислил и какво би направил Исус, ако Той беше тук, на моето място? 
Разбира се, не винаги е лесно да се мисли и да се действа като Исус.

Самият Исус добре знае това, затова завършва днешния епизод като ни приканва да не бъдем късогледи и да предвиждаме последиците от нашето поведение.

Той казва: "Който иска да спаси живота си", тоест мисли само за себе си и това, което му е изгодно в този живот ", ще го загуби, а който изгуби живота си заради Мене, ще го намери."

 

Да мислим като Бога, да се доверяваме на Неговия Син, може да означава упорита работа и често да ни прави малцинство спрямо другите хора. Но ако някой наистина обича един човек, той винаги се опитва да го направи щастлив, дори когато всичко е против него.