Проповед на от. Паоло за Възнесение Господне, 2011 г.

Проповед на от. Паоло за Възнесение Господне, 2011 г.

Скъпи братя и сестри, Би било хубаво за нас да бъдем тук за няколко часа, както на учениците, с очи в небето, и да обсъдим къде е отишъл Исус, защо той отиде в небето, как той отиде на небето, какво прави той сега в рая ...

Но в Евангелието което чухме, той ни кани да отидем в друга посока: не към небето, а към земята. Евангелието ни кани да не задържим Исус, но да ходим с краката си. Той е направил своя страна, и ни уверява, че винаги ще бъде с нас до края на света. Но сега ние, учениците Му, трябва да вървим без неговото физическо присъствие.

Матей в своята евангелие, говори само за две срещи с възкръсналия Исус.

В първата, много кратко, сутринта на Великден Исус се яви на жените,

които бързат да обявят възкресението на учениците.

Те току-що са били на гроба и един ангел им каза: "Исус е възкръснал! Преди вас в Галилея: там ще го видите ". Исус ги поздравява и им казва просто:

"Кажи на братята ми да отидат в Галилея, и там ще ме видят." Именно тук, че учениците отидат в Галилея, на планината която Исус беше посочил. Галилея е мястото, където те започнали пътуването си с Исус. И тук, за първи и единствен път, го видяли възкръснал и му се покланят, тъй като те го видяли тук за първи път. Исус казва последните си думи, последната си воля и командва своите ученици: Станете ученици на всички народи. След това той обяснява по следния начин:

Отидете: всеки отделен християнин и цялата Църква винаги са в движение. Те никога не са спирани. Исус е много ясен по този въпрос: той кани приятелите си да отидат при тях, да отидат навсякъде, никога да не се спират и никога да не се изморяват. Ще донесат евангелието, добрата новина, че Бог е любов, стана човек, умрял и възкръснал за да ни запази живи.

Потопете: Църквата е призвана да потопи хора, които искат в тайната на Бога Това отнема само пет минути от обреда на кръщението, но тя е все още едно училище. Това е потапяне което трае цял живот, чрез засвидетелстването, молитвата, литургията, слушането и медитация върху Словото на Бог.

Научете: ученици на Исус се учат не в училище и не следват никаква програма. Се учат от собствените свидетелства, живеейки като ученици.

Исус не може да бъде обяснен, както се обясняват математическите формули.

За да образоваме хората във вярата искам да кажа, преди всичко да живеят тази вяра сериозно, показваща новоъо лице на Христос.

Едно последно нещо. В края на всяка миса свещеникът казва: Идете.

Но тази дума не означава "Върви си в къщи, защото сме свършили",

както филм на кино когато свършва, или завършва работното време.

Ако е така, това означава, че не са разбрали нищо за християнската вяра.

"Идете си с мир", означава "Сега ние започваме. Чухме и видяхме Господ Исус. Ние Го обожавахме и му се помолихме. Ние се хранихме с тялото му.

 

Сега имаме нова сила да отидем навсякъде, и за шест дни ще бъдем свидетели. Ще ставаме свидетели как се обича в нашата страна, на работното място, в училищата, в места за развлечение и култура, политика, навсякъде. Ние представяме Царството Божие на всяко място, близо до всеки човек. Ние сме мъртви и ние се повдигнаме с Исус, и Той ни изпраща да донесе нов живот, възкресение, навсякъде".

 

Sarebbe bello stare qui qualche ora, come i discepoli, con gli occhi fissi nel cielo, e discutere su dove è andato Gesù, perché è andato in Cielo, come è andato in Cielo, cosa fa adesso in Cielo…

Ma il vangelo che abbiamo ascoltato ci invita ad andare in un’altra direzione: non verso il Cielo, ma verso la terra.

Ci invita a non trattenere Gesù, ma a camminare con le nostre gambe.

Lui ha fatto la sua parte, e ci assicura che sarà sempre con noi, fino alla fine del mondo.

Però adesso noi, suoi discepoli, dobbiamo andare senza la sua presenza fisica.

Nel suo vangelo Matteo parla solo di due incontri col Gesù Risorto.

Nel primo, molto breve, solo due righe, Gesù appare la mattina di Pasqua alle donne che stanno correndo dai discepoli ad annunciare la resurrezione. Erano appena state al sepolcro, e un angelo aveva detto loro: “Gesù il crocifisso è risorto! Vi precede in Galilea: là lo vedrete”. Gesù le saluta semplicemente e dice loro: “Andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, e là mi vedranno”.

Ed è appunto qui in Galilea che i discepoli vanno, sul monte che Gesù aveva fissato. La Galilea è il luogo dove hanno iniziato il loro cammino con Gesù. E qui, per la prima ed unica volta, lo vedono risorto e lo adorano, così come qui lo avevano visto per la prima volta.

Gesù dice le sue ultime parole, la sua ultima volontà, e ordina ai suoi discepoli:

“Fate diventare discepoli tutti i popoli”.

E poi specifica come:

Andando da loro: ogni singolo cristiano e tutta la Chiesa sono sempre in cammino. Non stanno mai fermi. Gesù è molto chiaro su questo punto: invita i suoi amici ad andare verso le persone, ad andare dappertutto, senza mai fermarsi e senza mai stancarsi. Andare per portare il vangelo, la bella notizia che Dio è Amore, si è fatto uomo, è morto per salvarci ed è risorto e vivo

Immergendo loro: la Chiesa è mandata per immergere le persone che vogliono nel mistero di Dio. Questa immersione non dura solo i cinque minuti del rito del battesimo, ma è una scuola continua. E’ una immersione che dura anni, che dura tutta la vita, attraverso la testimonianza, la preghiera, la liturgia, l’ascolto e la meditazione della Parola di Dio.

Insegnando loro: si insegna ad essere discepoli di Gesù non costruendo una scuola e svolgendo un programma. Si insegna con la propria testimonianza, cioè vivendo da discepoli. Gesù non va spiegato, come si spiegano le formule matematiche. Educare la fede delle persone vuol dir prima di tutto vivere questa fede seriamente, facendo vedere la novità di Cristo.

Un ultima cosa.

Alla fine di ogni messa il sacerdote ci dice: Andate.

Ma questa parola non vuol dire “Andate a casa perché abbiamo finito”, come quando finisce un film al cinema o finisce l’orario di lavoro.

Se fosse così, vuol dire che non abbiamo capito niente della fede cristiana.

 

“ANDATE IN PACE” invece vuol dire: “Adesso iniziamo noi. Abbiamo ascoltato e visto il Signore Gesù. Lo abbiamo adorato e pregato. Lo abbiamo mangiato e ci siamo nutriti col suo Corpo. Adesso che abbiamo recuperato le forze, andiamo dappertutto, e per sei giorni saremo suoi testimoni. Faremo vedere nel nostro paese, nel luogo di lavoro, nella scuola, nei luoghi di divertimento e di cultura, nella politica, dappertutto, come si ama. Portiamo il Regno di Dio in ogni luogo, vicino ad ogni persona. Noi siamo morti e siamo risorti con Gesù: e Lui ci manda a portare la vita nuova, la resurrezione, in ogni luogo.”