Проповед на отец Павел за Светата Тройца, 2011 г.

Проповед на отец Павел за Светата Тройца, 2011 г.

Скъпи братя и сестри,
Днес църквата чества празника на Св. Троица, и приканва да погледнем на Бога като Отец, Син и Свети Дух. Поканени сме да посрещнем този голям тайната на Троицата без да претендираме да се разбере всичко, но с наличието на вяра, за да приеме един Бог, който е Отец, Син и Свети Дух.
Представете си да живеете в малко село в България, както Малчика.
В тази страна ние сме родени, сме израснали, отидохме на училище, се е омъжила, ние имаме нашата къща, ние отглеждаме нашата градина. В тази страна ние знаем всичко и всички..
Ние знаем къде са гнездата на щъркелите и познаваме всички дупки по улиците.
Няма нищо скрито и загадъчно.

В средата на тази страна има разрушена къща, цяла счупена, изоставена от дълго време, тъй като Адам и Ева.
Никой не помни кой е изграден и които са живели там.
Преди няколко дни дойдоха в тази къща строители, и са започнали да я ремонтират.
Всички ние в страната ни са се превърнали любопитно:
"Кой ще бъде собственик? Кой ще дойде да живее тук? Откъде е? Как се казва? Какво ще работи? ". Тайна. Зидарите мълчат, и слухове почват.

Ще има едно семейство от много, много далеч. Ще дойдат трима души. Те са добри хора.

Вчера строителите били готови, те са си отишли и къщата е готова.
Новите жители са пристигнали днес, но никой не ги познава.
Как можем да запознаваме, които живее в тази къща? Трябва да отидем там, да влизаме, да се срещнаме и разговаряме с хората, които живеят там.

При нас, със Светата Троица е същото.
За дълго време, тъй като Адам и Ева, ние сме се научили да живеят без Бога.
Ние сме изградили домовете ни и нашите села, и сме забрави лилицето му, сме забравили името му. Авраам, Мойсей, пророци ... те ни казаха, като строителите, нещо от Бога, но ако не се видим лице в лице... са само думи, слухове. Но ако Бог идва да живее сред нас, ако къщата му е близо до дома ми, тогава аз наистина мога да се запоснавам с него. Ето защо Бог се е върнал да живее сред нас, тук Божият Син е станал човек и е роден от Мария. 

Начинът, по който мога да поснавам Бог, е Исус, Бог, който живее между нас. Ако аз се доближавам до него, се срещна с него и го слушам... след това започна да поснавам нещо от Бог. Исус ми показва кой е Отец, Кой е Син, Кой е Светия Дух. Троица не е идея за разбиране, но все трима души с които да се запознаем. Срещата, да стана приятел им в молитва, по техните думи, в чест на тайнствата. Тогава ние молим Бог да не ни изоставят отново, но да продължава да живеят сред нас. Отец Създателя, води ни всеки ден с твоята добрина и провидение. Син спасител, подхранвай ни, всеки ден, с думите си и тялото си.
Духът на любовта, работи всеки ден с нас, за да направим този свят по-красив. Амин

Cari fratelli e sorelle,

oggi la Chiesa celebra la festa della Santissima Trinità, e ci invita a guardare a Dio come Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo invitati ad accogliere questo grande mistero della Trinità senza la pretesa di capire tutto, ma con la disponibilità della fede ad accogliere l’unico Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.

Immaginiamo di vivere in un piccolo paese della Bulgaria, come Malcika.

In questo paese siamo nati, siamo cresciuti, siamo andati a scuola, ci siamo sposati, abbiamo la nostra casa, coltiviamo il nostro orto.

In questo paese conosciamo tutto e conosciamo tutti.

Sappiamo dove sono i nidi delle cicogne e conosciamo tutte le buche nelle strade.

Non c’è nulla di nascosto o misterioso.

In mezzo a questo paese c’è una casa diroccata, tutta rotta, abbandonata da tanto tempo, dai tempi di Adamo ed Eva.

Nessuno si ricorda chi l’ha costruita e chi ci abitava.

Qualche giorno fa sono arrivati in questa casa dei muratori, ed hanno iniziato a ristrutturarla.

Tutti noi in paese siamo diventati curiosi:

“Chi sarà il proprietario? Chi verrà ad abitare qui? Da dove verrà? Come si chiama? Che lavoro farà?”. Mistero. Qualcuno chiede qualcosa ai muratori, ed iniziano a circolare delle voci.

Arriverà una famiglia da lontano, molto lontano. Arriveranno tre persone. Sono delle brave persone. Ieri i muratori hanno finito, se ne sono andati, e la casa è pronta.

I nuovi abitanti sono arrivati oggi, ma nessuno li conosce.

Come è possibile conoscere chi abita in quella casa? Bisogna andare là, entrare, incontrare e parlare con chi ci abita. Ecco, con la Trinità avviene così.

Da tanto tempo, dai tempi di Adamo ed Eva, abbiamo imparato a vivere senza Dio.

Abbiamo costruito le nostre case e i nostri paesi lontano da lui, e ci siamo dimenticati la sua faccia, ci siamo dimenticati il suo nome. Abramo, Mosè, i profeti… ci hanno detto, come i muratori, qualcosa di Dio, ma se non lo incontriamo faccia a faccia le loro restano solo delle parole, delle voci. Ma se Dio viene ad abitare in mezzo a noi, se la sua casa è vicino alla mia casa, allora posso conoscerlo davvero. Ecco allora che Dio è tornato ad abitare in mezzo a noi, ecco che il Figlio di Dio è diventato uomo ed è nato da Maria. La strada per conoscere Dio si chiama Gesù, il Dio che è venuto ad abitare tra di noi. Se mi avvicino a lui, lo incontro e lo ascolto, allora inizio a conoscere qualcosa di Dio. Gesù mi dice chi è il Padre, chi è il Figlio, chi è lo Spirito Santo.

La Trinità non è un concetto da capire, ma sono tre Persone da incontrare.

Le incontro, le conosco, divento loro amico nella preghiera, nell’ascolto della loro Parola, nella celebrazione dei sacramenti.

Chiediamo allora a Dio di non abbandonarci di nuovo, ma di continuare ad abitare in mezzo a noi.

Padre creatore, accompagnaci ogni giorno con la tua misericordia e la tua provvidenza.

Figlio salvatore, nutrici ogni giorno con la tua parola e il tuo corpo.

Spirito d’amore, lavora ogni giorno con noi per rendere più bello questo mondo.

Amen