"Можете да подкрепите проектите ни с дарение на:" КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "ЕВГЕНИЙ БОСИЛКОВ - БЕЛЕНЕ"
БАНКА ДСК, ул. "България" №2, 5930 Белене
BIC: STSABGSF
IBAN: BG64STSA93000022719927

Предложение от полк. Н. Ангелов - ДС (19.08.1952)

До Политбюро на ЦК на БКП и Вълко Червенков

София, 19 август 1952 г.

Строго поверително

ОТНОСНО: Организиране на публичен процес срещу шпионската организация на католическите свещеници в България []

За времето от 4. VІІ до 15. VIII т. г., следствието установи и доказа, че след 9 септември 1944 год., по указание на френското разузнаване в лицето на ОЗОН ДАМПЕРА - капелан при френската легация в София, майор МАРСЕЛ СИМА – военно аташе пи същата легация, МАРСЕЛ ПЕРЕИРОН - френски консул, и на ватиканското разузнаване в лицето на ЙОСИФ МАЦОЛИ - ватикански представител в България, а след неговата смърт на заместникът му - дон ФРАНЧЕСКО ГАЛОНИ, лицата

  • КАМЕН ВИЧЕВ ЙОНКОВ - настоятел на отците „успенци“ и главен директор на семинарията на източно - католическата екзархия в България,
  • ПАВЕЛ ИОЗОВ ДЖИДЖОВ - католически свещеник и домакин на семинарията в гр. Пловдив,
  • ПЕТЪР ПЕТРОВ САРИИСКИ - секретар на католическия владика ИВАН РОМАНОВ в гр. Пловдив,
  • МАРИСЛАВ АНТОНОВ БАНЧЕВ -католичес ки свещеник, бивш директор на католическата семинария в гр. Ямбол,
  • ЙОСАФАТ АНДРЕЕВ ШИШКОВ - католически свещеник в гр. Сталин,
  • ЕВГЕНИЙ ЛИВИДЖОВ БОСИЛКОВ - католически владика на Никополската епархия със седалище в гр. Русе,
  • ФОРТУНАТ ПАВЛОВ БАКАЛСКИ - бивш главен редактор на католическия вестник „Истина“,

са образували и ръководили широка шпионска организация в градовете: София, Пловдив, Сталин, Ямбол и други градове в страната.

    Целите и задачите на нелегалната шпионска организация на католическите свещеници са били да събират и предават на френското, ватиканското, италианското, американското и др. империалистически разузнавания, сведения от политически, стопански и военен характер; да организират бойно групи за въорежена борба срещу Народната власт; да извършват вредителски и саботажни действия и да водят вражеска агитация срешу мероприятията на Народната власт.

    Така поставените пред шпионската организация цели и задачи, обвиняемите католически свещеници, възползвайки се от гарантираната им от конституцията свобода на религията, под прикритието на черното расо са обикаляли селата официално за извършване на своя църковна работа, а фактически са събирали шпионски сведения от най-различен характер и са ги предавали на ръководителите на шпионската организация писмено, а по- късно по конспиративни съображения устно, а някои от тях направо на представители на посочените по-горе империалистически разузнавания, с които са имали пряка връзка.

    Обвиняемите католически свещеници са събирали и предавали на горепосочените империалистически разузнавания главно на френското и папско, сведения за селско-стопанските наряди, за състоянието на ТКЗ , за отношението на селяните към тях, за броя на добитъка в отделни села, за състоянието на реколтата, за капацитета на отделните индустриални предприятия, за наличните складове на зърнени храни, за техния капацитет и количеството на зърнените храни намиращи се в тях, за строежа на нови индустриални предприятия, за ж. п. линии, шосета и пр. Освен това обвиняемите са събирали и предавали сведения от военен характер – за летища, за местопребиваването на танкови и авиационни части, за въоръжението на войската и пр. []

    С организирането на публичен процес ще се цели да бъде разобличена подмолната, шпионската и саботажническа дейност главно на френското и папско разузнаване, насочена срещу устоите на Народно-Демократичната власт у нас.

    Ще бъдат изобличени пред нашия народ и особено всред верующите католици, които в нашата страна наброяват приблизително 60 000 души, истинския морален лик на агентите на френското и папско разузнаване - католически свещеници скрити под черното расо на „божи служители“.

    Въз основа на горе изложеното, 

ПРЕДЛАГАМ

1. Да бъде проведен срещу членовете на шпионската организация на католическите свещеници в България публичен процес.

2. На процеса да се даде широка гласност, като бъде публикуван обвинителния акт и други материали по делото и хода на съдебното дело бъде оповестен чрез печата и радиото.

3. Делото да бъде гледано от Софийския окръжен съд с прокурор ПЕТРИНСКИ и председател ВЕЛИЧКОВ, поради това, че окръжният съд има по-голяма практика в сравнение с върховния в провеждане на такива публични процеси. Освен това са разглеждали и други път дела от подобен характер.

4. В деня на публикуването на обвинителния акт, съответните окръжни комитети на БКП да организират чрез партийно-агитационния апарат разяснителна работа в католическите села, като се дадат и указания за изпращане на резолюции и телеграми до съда по времетраенето на процеса

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ І-ви ДС:

(полк. Н. Ангелов)

АМВР, ІІ сл. 207, т. ХІV, л. 277-282. Оригинал. Машинопис.